Nejen taneční parket...

... variantní řešení pro NPÚ

Anotace

Postrádáme vhodný prostor pro taneční lekce, večírky, čaj o páté s hudbou nejen pro starší generace či další společenské akce pod širým nebem. Parket by se mohl stát místem pro setkávání lidí a podpořit kulturní dění ve městě. Veřejný parket by pomohl lidem přiblížit možnosti volnočasových aktivit ve městě a inspirovat je k objevování nových koníčků.

Zdůvodnění pro vyjádření

V rámci participativního rozpočtu města Valašské Meziříčí byl občany města vybrán na základě hlasování projekt Nejen taneční parket a to na druhé vítězné příčce. Spuštění veřejného hlasování  předcházelo schválení projektu městem (dle podmínek paricipativního rozpočtu). 

Aby byl projekt tohoto charakteru v souladu s podmínkami byl s městem konzultován již při zpracování a popisu záměru. V rámci výběru místa pro tento záměr bylo vybráno několik lokalit ve městě, přičemž průchozí pro město byly pouze dvě lokality, ze kterých investor vybral lokalitu pod zámkem Žerotínů. 

Po hlasování a rozhodnutí, že tento projekt bude městem realizován, proběhla další jednání, na základě kterých bylo změněno ze strany iniciátora zadání a to nepatrná změna velikosti a požadavek na případné zapracování zastřešení prostoru ( s tím, že financování by řešil iniciátor dalším participativním rozpočtem nebo by přístřešek sponzoroval). Ze strany města došlo k drobnému posunu, kdy nejprve byl záměr vybudovat prostor na stávající zpevněné ploše, nicméně z důvodu stávajícího stavebního povolení na zámecké terasy, kdy tato plocha je součástí stavebního řízení, je prostor umístěn vedle této plochy a rozšiřuje ji. Tento posun je pozitivně hodnocen jak iniciátorem tak městem z důvodu rozšíření plochy a to jak zpevněné pro jiný typ aktivit než štěrkový, který zase slouží jiným účelům.

Jelikož již vznikla podoba, kdy je s městem odsouhlaseno umístění zpevněné plochy a vzhled případného zastřešení, proběhla konzultace s paní Hurtovou a panem Zajícem. Na konzultaci bylo domluveno zpracování variantního řešení, které je touto formou zasláno k předběžnému vyjádření, s jakou variantou lze počítat. 

Popis zpevněné plochy

Zpevněná plocha je navržena s wpc prken na podkladním roštu, který je ukotven na betonováých patkách. Konstrukce je z pohledu stavby v případě nutnosti jednorázově demontovatelná tak, že po stavbě nezůstává zpevněná plocha, ale je zde zpět původní terén. K této mutifunkční ploše je zabezpečen přístup ze stávajícího chodníku, na který plocha navazuje a dále rozšířením šterkové plochy k parketu. 

Varianta A 

Varianta A počítá s vybudováním parketu zastřešení a krytého zázemí. Vzhled je architektonicky čistý a materiálově odráží materiály použity na zámku žerotínů. Podlouhlý tvar je rovnoběžně s křídlem zámku. Toto řešení začleňuje opticky stávající zpevněnou plochu v jeden smysluplný celek. Stavba nenarušuje pohled na zámek, a to zejména díky vegetaci podél toku Bečva. 

SITUACE

Varianta B

Tato varianta pracuje s původním záměrem vybudování mutifunkční zpevněné plochy bez zastřešení a bez zázemí. Jedná se tedy o zpevněný multifunkční prostor.

Varianta C

Krajní varianta, která vznikla dodatečně, je možnost vybudování zpevněné plochy bez zastřešení. Součástí projektu by bylo zázemí (o velikosti cca 3 x 3 metry, uzamykatelný prostor), který by byl vybudován z železobetonové konstrukce, zapuštěn do svahu směrem k zámku. Cílový efekt by esteticky působil jako vchod do sklepení a samotné zázemí by nebylo vidět, jelikož by bylo zahloubeno do terénu. Nevzniká tak žádná nová prostorová hmota v lokalitě. Vchod do tohoto zázemů může být zpracován tak, že bude reminiscentovat historický sklep.