Kvalitní život na zahradě nekončí u plotu...

...aneb  jak vybrat kvalitní prostřední a oblast pro život.

Anotace

První ze čtyř témat, které jsme vybrali v rámci naší výzvy se týká procesů, které předchází samotnému plánování zahrady i domu. Týká se nedostatečné veřejné vybavenosti v místech nové výstavby, na periferiích měst. V rámci tohoto příspěvku Vás seznámíme na co si dát pozor, pokud si teprve vybíráte pozemek a dále příklad jak se nám podařilo vyřešit nedostatečné vybavení právě vznikající zástavby, a to díky spolupráci s opravdu osvíceným klientem.

1. Nepodcenit výběr pozemku

Zaměřme se na Vaše úplně první plány a sny mít vlastní rodinný dům se zahradou. Právě tady vzniká ten první úkol, a to vybrat pro Vás vhodný pozemek a lokalitu. Bohužel se v současné době velice často potkáváme s tzv. suburbanizací na periferii měst, kde nebylo dobře naplánováno v rámci zastavitelné plochy její rozparcelování na stavební pozemky, potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu a v neposlední řadě potřebu veřejného vybavení. Pokud se nacházíte v situaci, kdy přemýšlíte a vybíráte pozemek, kde si chcete vybudovat Vaše ideální místo k bydlení s rodinou, tak jednou z nejčastějších nabídek jsou právě drahé stavební pozemky na okrajích měst. Každý si řekne, jak to není skvělé, že bydlím na okraji města, které mám rád, mám kousek obchody i kulturu a zároveň je kousek i příroda a protože jsem přece na okraji města budu mít klid. Všechny tyto výhody samozřejmě ovlivní cenu pozemku, který právě zejména kvůli blízkosti městu není levný.

Zájmová lokalita v roce 1955
Zájmová lokalita v roce 2011

2. Přístup dveloperů

Je pochopitelné, že developeři a vlastníci pozemků na okrajích měst, kde je plánována výstavba, se snaží prodejem pozemků vydělat. Bohužel stávající způsob a tendence jak vydělat, je rozparcelování těchto ploch na co největší počet stavebních pozemků. Výsledkem je přehuštěná zástavba, která ve skutečnosti nabízí namísto kvalitního bydlení jenom malé pozemky s minimální zahradou, žádnou veřejnou vybaveností jako hřiště, obchod, kvalitní, chybí místo pro případný sběr separovaného odpadu nebo v některých případech chybí i kvalitní cestní síť, chodníky, veřejné osvětlení. V nejhotších případech je dokonce stav příjezdové komunikace natolik špatný, že ji nechce město převzít ani do vlastní správy.

3. Pozor na skryté problémy

Tyto výše uvedené body dále způsobují sociální problémy v této lokalitě. Její obyvatelé hromadně ráno odjedou do práce, do škol školek a podobně. Veškerý společenský život se děje mimo tuto lokalitu. Přes den působí tato nově obydlená oblast opuštěně. Případné maminky s dětmi, děti i celé rodiny, které zde zůstávají před den nemají možnost sociálního kontaktu s ostatními sousedy, jelikož úplně chybí již zmíněná veřejná vybavenost. Lavičky, dětská hřiště, či jakýkoli další společný prostor. Často v této lokalitě nevlastní ani žádné pozemky samotné město, které by tyto služby mohlo v okolí zajistit. Městu totiž bývá často předána pouze parcela, na které leží samotná komunikace.

Zájmová lokalita v roce 2013
Zájmová lokalita v roce 2015

4. Jak by se mělo postupovat?

Naší vizí a dlouhodobým cílem je naučit osoby a orgány, které ovlivňují rozvoj takovýchto lokalit, že to jde i jinak a to se stejným, či podobným ziskem. Na úkor několika stavebních parcel, stojí za to vybudovat potřebné zázemí pro budoucí obyvatele. Vše je o vzájemné komunikaci investora zabezpečujícího připravenost tohoto území k bydlení a města. Nástroje jako regulativy v rámci územního plánování mohou jasně definovat hustotu zástavby, nebo dokonce i rámcově sjednotit typologii zástavby, aby území nepůsobilo nevzhledně, jako přehlídka nejrůznějších domů, materiálů atd. Přece žádné město by nemělo mít zájem na tom, aby návštěvník města jako první viděl hustou nekoncepční a nevzhledně vyhlížející, chaoticky působící zástavbu, připomínající přehlídku katalogových domů a hrubě narušující krajinný ráz. Pokud je oblast budoucí zástavby kvalitně připravena, často se jedná o dražší pozemky, které však nabízí mnohem kvalitnější bydlení. V tomto případě vnímáme při rozhodování určitě vyšší investici do pozemku jako správnou cestu. Těmito principy však nechceme způsobit neúměrné rozrůstání měst, neúměrné zastavování orné půdy s nízkou hustotou osídlení atd. Správný poměr určující hustotu zástavby i vymezení rozvojových části města k bydlení, musí být koncepčně stanoven územním plánem města v koordinaci s urbanisty.

5. Ovlivněte kvalitní život kolem sebe.

A jak na to? Jako nejlepší cestu jak přimět developery, osoby a orgány připravující tyto oblasti k zástavbě, je změnit poptávku. Cílem tohoto článku je tedy motivovat Vás, kteří právě sháníte stavební pozemek, abyste se nespokojili s takovýmito parcelami a nepodporovali rozvoj špatně připravených lokalit Vaší koupí pozemku, ale abyste vyžadovali více a tím developery donutili připravovat nové lokality jinak. Pokud se tyto vize, tyto požadavky nebo problémy špatně připravených lokalit dostanou do povědomí široké veřejnosti, věříme, že trh na tuto změnu bude muset reagovat a to přípravou kvalitnějšího bydlení, která by se do budoucna mohla stát již jakýmsi standardem.

Zájmová lokalita v roce 2017
Zájmová lokalita v roce 2018

Rozvoj referenční oblasti

U každého z  uvedených bodů věnující se této problematice je umístěna ortofotomapa. Mapa zobrazuje stále stejné území v různých letech a interpretuje rozvoj zastavitelné plochy. Na této poslední fotografii již vidíte nově vznikající obydlenou oblast, která se bohužel s výše uvedenými problémy setkává. Níže v tomto článku Vám ukážeme, že nikdy není pozdě k tomu aktuální situaci změnit.

Naše řešení dokazující, že nikdy není pozdě!

Chuť a sílu napsat takovýto příspěvek o tom, jak vnímáme důležitost kvalitního bydlení, nám dodal velmi osvícený investor, se kterým aktuálně pracujeme na projekci jeho zahrady. Díky němu víme, že existují lidé, kteří nepřemýšlí pouze sami nad sebou, ale přemýšlí také nad svým okolím. Obecně lze stanovit, že investor zakoupil velice lukrativní pozemek na okraji města s nebývale krásnými výhledy do krajiny. Bohužel zde však vzniká právě výše uvedený problém. Nedořešená dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení a úplná absence veřejného prostoru. Stále se zhušťující zástavba pochopitelně přiměla mnoho obyvatel k odclonění své zahrady od okolí s cílem získat co největší soukromí. Náš investor v této lokalitě zakoupil dvě stavební parcely vedle sebe. Při zpracování architektonické studie, vznikaly různé záměry a jedním z nich, je zpřístupnění části zahrady nejen investorovi, ale i veřejnosti. Parcely tak tedy nejsou oploceny po jejich obvodu, tudíž prostor samotné soukromé zahrady je menší. Ve veřejném prostoru se například nachází ovocný sad, který v této oblasti byl dříve jeho naprosto běžná součást a dětské hřiště, nabízející veřejný prostor nejen pro investora, ale i pro rodiny s dětmi okolní nové zástavby. Obrovskou přidanou hodnotu je fakt, že se tento prvek nachází v centru nově zastavované plochy. Při plánování takového prvku je nesmírně důležité, aby investor sám viděl na své děti ve chvílích, kdy si hrají s ostatními na hřišti, ale zároveň aby měl zabezpečeno dostatečné soukromí. Proto návrh pracuje s různými průhledy tak, aby na zahradě investora vznikaly soukromé části zahrady, ale i místa odkud se jednoduše dá zkontrolovat stav dětí, a to jak z domu, tak i z exteriéru. Naprosto šokující a potěšující pro nás byl požadavek investora, aby na dětské hřiště viděli i rodiče nejbližších sousedních domů. Proto byly výsadby po obvodu hřiště navrženy tak, aby sousedé ze svých domů a pozemků viděli na hřiště, ale zároveň aby neviděli do domu a na zahradu investora. Při plánování vznikla opravdu složitá sít čar vymezující, kde musí být zabezpečen průhled a naopak kde nesmí vznikat. Díky této síti bylo dále možné přesně lokalizovat místa, kde má být navržena výsadba zeleně a jak vysoká by tato zeleň měla být. Děkujeme za tu možnost navrhovat rodinou zahradu, která nám opravdu dává obrovský smysl, a za možnost investora Vás s takovouto krásnou myšlenkou seznámit. Na situaci níže je červeně vymezen pozemek investora a žlutě vymezeno navržené oplocení.

Situace

Červená - majetek investora Žlutá - oplocení

Axonometrie

Vizualizace

Slovo autora

A Proč je název tohoto tématu „Kvalitní život na zahradě nekončí u plotu!“ ?

Protože Váš spokojený život na zahradě netvoříte pouze Vy, Vaše rodina a příroda, ale i dobré vazby a sociální komunikace s Vašim okolím. Při studiích na vysoké škole mne má učitelka urbanismu řekla na přednášce větu: „Sousedské vztahy a potřebu komunikace nejčastěji budují chvíle, momenty a situace, u kterých byste byli raději, kdyby Váš soused nevěděl, nezažil nebo nemusel být jejich součástí. Právě takové momenty bývají to ideální téma pro start komunikace. Pak už záleží jen na Vás, jestli se rozhodnete sousedovi otevřít či uzavřít, nicméně uzavřením se za neprůhlednou barikádu dopředu, aniž byste rozvoji komunikace s okolím dali šanci, ochuzujete jen sami sebe. Navíc nikdy nevíte, jestli za plotem stojí Váš budoucí nejlepší přítel, nebo jen náhodný pocestný.

Ing. Radovan Vašíček

Líbí se Vám naše práce ?

začnetě nás sledova na