Bývalý areál Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí...

... seznámení s výherním návrhem

Anotace

Ideová studie v prostoru areálu bývalé Křižanovy pily, vytváří novou velice významnou část města, nabízející na jednom místě autobusový i vlakový terminál a budovu městského úřadu. Důležitým aspektem je dostatečná kapacita parkovacích míst a množství zeleně tvořící 46% celkové plochy. Bonusem je vybudování nového bloku se dvěma bytovými domy, reagující na aktuální nedostatek bydlení ve městě. Historický odkaz na skutečnost, že v prostorech dříve aktivně probíhal dřevozpracující průmysl, je jednotný návrh mobiliáře ztvárněný dřevěnými hranoly. Tyto hranoly se opakují v rámci celého řešeného území v podobě laviček, lamp veřejného osvětlení, schodiště, herních prvků nebo uměleckých instalací. Dalším přiznaným historickým momentem je ponechání části stávající železnice, která je zdůrazněna, jako odkaz na Křižanovu pilu, v centrálním prostoru. Návrh pracuje i s umístěním vagónu a to nejen pro oživení veřejného prostoru, ale i jeho využitím k rekreačním účelům. Urbanistické řešení jednoznačně vymezuje hlavní osy území propojující dopravní terminál s centrem města Křižanovou alejí a dále propojením jednotlivých dopravních terminálů a budovy městského úřadu. Centrálním prostorem prochází i nová cyklostezka, vedoucí dále směrem k Novému Jičínu, kde doposud chybí propojení, které je plánováno. Díky tomuto návrhu se nejen občan města ale i jeho návštěvník dostane jakýmkoli dopravním prostředkem do vysoce reprezentativního a přehledného prostoru města, v jehož těsné blízkosti nalezne všechny potřebné funkce občanské vybavenosti.

1. Vytvoření Indentifikačního centra Krásna

Valašské Meziříčí jako původně dvě města, která v průběhu historie srostla do jednoho. V průběhu 80. let zaniklo historické centrum Krásna nad Bečvou a i díky jednolitým plochám sídlišť, která postrádají hierarchii veřejných prostranství, chybí této části města jakákoliv identifikace či sounáležitost se svým centrem. Urbanistická koncepce nové městské čtvrti a dopravního terminálu vychází z myšlenek vybudování nového plnohodnotného centra Krásna nad Bečvou, které svou historickou náves ztratilo vybudováním silničního průtahu skrze město a zároveň složité majetkoprávní vztahy zamezují vybudování centra v tzv. Masarykově proluce. Nově umístěné funkce by ze své podstaty měly generovat množství dějů a života okolo umístěných funkcí. Nová čtvrť má na tyhle potřeby reagovat.

2. Probourání stávajících hranic

V dnešní době tvoří území neprostupný brownfield, jehož problémem je, že působí silně periferním dojmem a je pocitově odtržený od města. Není přínosné, aby byl tak významný dopravní uzel separován od zbytku města. Stěžejní myšlenkou urbanistického návrhu je také doprava pěších směrem k centru, jak pro místní obyvatelé, tak kvůli snadné orientaci pro nově příchozí. Nejvhodnější trasa vede diagonálně přes řešené
území současného brownfieldu - okolo objektu bývalého hotelu Apollo. A také současně směrem k řece a podél Rožnovské Bečvy. Zároveň je klíčové napojení nového území na nadmístní systémy cyklostezek. Nová navržená cyklostezka je základem pro budoucí plánovanou cyklostezku propojující město Valašské Meziříčí na směr Nový Jičín.

3. Propojení systému zeleně

V okolí řešeného území se nachází tři téměř nejvýznamnější prvky systému městské zeleně. Mezerou ve stávajícím systému je chybějící zelený pás spojující zámecký park Kinských s parkem Abacie a zeleným pásem podél toku Rožnovská Bečva, na který dále navazují další prvky systému zeleně v k.ú. Valašského Meziříčí město. Tento nově navržený zelený pás nabízí nejen možnost průchodné zelené osy občanům města, ale plní i hygienickou a protihlukovou funkci jeho umístěním podél frekventované ulice Nádražní. Dále je navržena izolační zeleň mezi stávajícími bytovými domy sídliště Křižná a nově navrženým dopravním terminálem a městským úřadem. Cílem tohoto zeleného pásu je zachování kvality obytných prostor stávajících bytových bloků.

4. Koncentrace funkcí

Klíčovým principem návrhu je vytvoření veřejného transferního živého náměstí, jako vstupní brány doměsta při výstupu z pochodu bez nutnosti přecházet frekventovanou a hlučnou silnici před nádražím.Důležitou vlastností tohoto prostoru je koncentrace důležitých městských funkcí a krátká vzdálenostmezi funkcemi vlak - autobus - městský úřad - parkování.

5. Napojení na stávající pěší infrastrukturu

Silným dominujícím kompozičním prvkem nové zástavby je diagonála vedoucí z nádraží na městské centrum.Důležitost hlavního pěšího směru do centra města je podpořena výsadbou Křižanovy aleje, která začínána náměstí a končí na konci diagonály protínající území Křižanovy pily. Propojením vstupního prostoru nastávající uliční infrastrukturu nám definuje uliční čáry návrhu a napojuje území na struktury města.

6. Pobytový aspekt návrhu

Důležitým aspektem návrhu je samotná obyvatelnost prostoru Křižanovy pily a jeho navázání na sídlištěKřižná vybudováním zelených prostupných, ale izolačních pásů podél území, které slouží k parkování novýchi stávajících bytových domů. Budova úřadu a autobusový terminál je od sídliště odcloněn trojúhelníkovýmparčíkem, ze kterého mají prospěch jak cestující čekající na autobus, zaměstnanci úřadu i stávající obyvatelé.
Těmto funkcím je parčík podmíněn cestní sítí a je tak rozdělen na tři jasně vymezené prostory kde je zeleňkoncipována rozdílným typům náplně jednotlivých prostor. Uzavřením náměstí objektem veřejné vybavenostizajišťujeme, že se náměstí nestane jen čistě průchozím prostorem bez možnosti zastavení se. Soukromía intimitu v prostoru zeleně navržených bytových domů, zajišťuje terénní modelace ztvárněna organickým valem a výsadbou, zamezující přímý pohled z centrální plochy do prostoru u bytových domů.

 Organizace dopravy, funkční schéma, etapizace

Autobusový terminál je obsloužen napojením na stávající ulici nádražív nejzápadnějším rohu řešeného územív nejpřímější části ulice. Důvodem je přehlednost provozu, a také zamezení náročného provozu v přednádražním prostoru a v prostorech s největší koncentrací osob. Pro zásobování městského úřadu aparkování zaměstnanců je navrženo parkování s kapacitou 100 míst pod stromovou alejí napojenou nastávající Janáčkovu ulici, tohle parkoviště dokáže flexibilně reagovat na večerní a víkendové nároky obyvatelpřilehlého sídliště a na denní nároky zaměstnanců úřadu popř. řidičů autobusů. Pro návštěvníky úřadu,cestující a veřejnost je navržen dvoupatrový parkovací dům o kapacitě 140 stání, který je napojený z novězbudované ulice Na Křižanově pile. Na téže ulici je taktéž dalších 20 stání pro nově navrhovaný bytový dům.Pro návštěvníky amfiteátru v Zámeckém parku je umístěno menší parkoviště v místě bývalého pneuservisu.Celkově je v areálu navrhováno 260 parkovacích stání.

Soutěžní panely

Vizualizace

Celková situace

Hodnocení poroty

Návrh vyniká jasnou koncepcí přednádražního prostoru, v němž akcentuje náměstí vymezené objekty úřadu a parkovacího domu, zakončené dvouřadou alejí směřující k centru města. Alej obklopuje zelené veřejné prostranství, které modelací terénu vytváří východní podhledovou stranu náměstí. Lokalizace bytových domů sledujících strukturu okolní zástavby, vhodně, zvláště na východní straně, odcloňuje plánovanou novou bytovou výstavbu, která svým svébytným designem a formou dostatečně nereflektuje okolní charakter zástavby. Urbanistický koncept se tak úspěšně vyrovnává s problémem odclonění stávajícího obchodního centra se zásobovacím a odpadovým zázemím. Zelená osa spojující přednádraží se zámeckým parkem je doplněna pěšími komunikace a outdoorovými aktivitami. V jejím závěru je vhodně nad rámec základních požadavků soutěžních podmínek navrženo parkoviště pro návštěvníky kulturních akcí v zámeckém parku. Porota toto řešení shledává přínosným k stávajícímu provozu parku. Návrh měřítkem i strukturou vhodně koresponduje s okolím, nové náměstí je velikostí přiměřené struktuře města, vhodně je navržena návaznost autobusového terminálu. Porota považuje za diskutabilní řešení vyrovnání výškového rozdílu mezi ulicí Nádražní a navrženým náměstím relativně úzkým schodištěm. Doporučení poroty pro navazující územní studii: Do prostoru přednádraží umístit parkování K+R. Prověřit vyšší podíl zeleně jižní části území v dotyku se sídlištěm Křižná. Zvážit opodstatněnost navržených vodních prvků z pohledu provozu a údržby Vyřešit propojení jižní ulice s parkovišti na ulici Na Křižanově pile tak, aby bylo eliminováno hlavní dopravní napojení na ulici Janáčkovu. Alternativně posoudit komfortnější řešení výškového rozdílu mezi niveletou ulice Nádražní a navrženým náměstím.

Líbí se Vám naše práce ?

začnetě nás sledova na